תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אלה למכירת טובין (להלן לפעמים "תנאים") מסדירים את המכירה של אותם סחורות המצוינות באישור המכירה (להלן לפעמים "סחורה"), לקונה המזוהה בעת אישור המכירה (להלן לפעמים "קונה"), על ידי GOLDEN CBD (או כל ישות אחרת המפורטת באישור המכירה, הנמצאת בבעלות או בשליטתה של GOLDEN CBD) (להלן לפעמים "מוכר"). . אישור המכירה הנלווה, על ידי המוכר ("אישור מכירה"), והתנאים בתוך (יחד, "הסכם" זה) מהווים את כל ההסכם על ידי ובין הצדדים ומחליפים כל הבנות, הסכמים, משא ומתן קודמים או בו-זמניים, מצגים, אחריות ותקשורת, בין אם הם יהיו בעל פה ובין אם הם יהיו מפורשים או משתמעים.

משלוח ומסירה

אספקת כל סחורה שהוזמנה על ידי הקונה תתבצע ע"י מוביל ותמוען ליעד המבוקש של הקונה (להלן לעיתים "נקודת המשלוח") תוך זמן סביר לאחר קבלת הזמנת הרכש של הקונה.

כמויות

הכמות של כל חלק של טובין, כפי שנרשם על ידי המוכר (בשליחה ממקום העסקים של המוכר), תהווה ראיה חותכת לכמות שקיבל הקונה עם מסירתה אליה, אלא אם הקונה יספק ראיות חותכות המוכיחות אחרת. המוכר לא יישא באחריות לכל אי אספקת סחורה (גם אם אי אספקה כזו נגרמה בשל רשלנותו של המוכר עצמו), אלא אם הקונה ימסור למוכר הודעה בכתב על אי אספקה כאמור בתוך חמישה (5) ימי עסקים מהתאריך שהטובין היו צריכים להתקבל במהלך אירועים רגיל.

סיכון לאובדן ובעלות

הסיכון לאובדן ובעלות ייחשבו ככאלה שעברו לקונה בנקודת המשלוח.

אין מכירה חוזרת

הקונה לא ימכור מחדש טובין שהזמין/ה ו/או קיבל/ה מהמוכר.

אחריות מוגבלת

(א) (i) המוכר מתחייב שהטובין יהיו נקיים מפגמים מהותיים בחומר ובעבודה ו-(ii) שהם יתאימו לכל התוויה המוחלת על ידי המוכר על מוצרים אלה.

 

(ב) למעט האחריות המפורטת בסעיף(א) לעיל, המוכר אינו נותן כל אחריות לגבי הסחורה ומתנער בזאת מכל (i) אחריות לסחירות ו-(ii) אחריות להתאמה למטרה מסוימת; למעט שתי האחריויות (2) המפורטות בסעיף(א), המוכר מתנער מפורשות מכל האחריות בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, על ידי מהלך העסקה, על ידי מהלך הביצוע, על ידי שימוש במסחר או אחר. (ג) המוכר לא יישא באחריות להפרה של כל אחריות המפורטת בסעיף(א), אלא אם: (i) הקונה ימסור הודעה בכתב על הפגם הנטען, שיתואר באופן סביר, למוכר תוך שלושים (30) ימים מהמועד שבו הקונה מגלה או היה עליו לגלות את הפגם הנטען; (ii) הקונה (אם התבקש לעשות זאת על ידי המוכר) מחזיר את הסחורה הפגומה לכאורה למקום העסק של המפיץ; (iii) המוכר מאמת באופן סביר את טענת הקונה שהמוצרים פגומים. המוכר, לאחר הודעה ואימות של אי התאמה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפיץ, יבצע או: (i) להחליף את הטובין או (ii) לזכות או להחזיר את מחיר הטובין לקונה; עם זאת, אם המפיץ יבקש זאת, הקונה יחזיר, על חשבון המוכר, את הסחורה הפגומה לכאורה למוכר. כדי למנוע כל ספק, הסעדים המפורטים בסעיף זה יהיו הסעד הבלעדי של הקונה ואחריותו המלאה של המוכר לכל הפרה של האחריות המוגבלת המפורטת בסעיף(א) או כל צו שניתן על פי הדין החל ולא היה או לא ניתן היה להתנער כאן.

הגבלת אחריות

  1. בשום מקרה ובשום נסיבות לא יהיה המוכר אחראי לכל אובדן שימוש, אובדן הכנסה או רווח כלשהו, או לכל נזק תוצאתי, עקיף, מקרי, מיוחד, מופתי או עונשי לקונה או לצד שלישי כלשהו הנובעים מהטובין או קשורים אליהם. (ב) בשום מקרה, האחריות של המוכר, הנובעת או קשורה לתנאים אלה או לטובין שנרכשו ביחס אליהם, לא תעלה על הסכום הכולל ששולם למוכר על ידי הקונה עבור הטובין הנמכרים להלן.

אין מוטבים של צד שלישי

הסכם זה נועד לטובת הצדדים הבלעדים של הצדדים להלן ושל יורשיהם וההקצאות המותרות שלהם, ושום דבר במסמך זה, מפורש או משתמע, נועד או יקנה לכל אדם או ישות אחרים כל זכות, תועלת או תרופה משפטית או שוויונית, מכל סוג שהוא, במסגרת תנאים אלה או בשל כל השלכה הנובעת מהם.

 

חוק חל ויישוב סכסוכים

הסכם זה וכל עילות התביעה או התביעות הנובעות או הקשורות להסכם במסגרת ההסכם יהיו כפופים לחוקי מדינת פלורידה, לרבות הקוד המסחרי האחיד של פלורידה, ללא התחשבות בעקרונות תחום השיפוט הנבחר של בחירת חוק. ההסכמה של הצדדים היא שכל מחלוקת שתתעורר במסגרת הסכם זה תיפתר באמצעות בוררות מחייבת בהתאם לכללי האגודה האמריקאית לבוררות (להלן: "בורר") במסגרת כללי הבוררות המסחריים והליכי הגישור שלה; אולם, לצדדים תהיה הזכות להפעיל סעד לעזרה עצמית (לדוגמה, קיזוז), ו/או לבקש סעדים שיפוטיים נלווים או זמניים (כגון סעד צו מניעה, ביצוע ספציפי וצו מניעה), לפני, במהלך או לאחר כל בוררות כזו. המקום לכל סעד שיפוטי כזה ישכון אך ורק בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים (כפי שנקבע בחוק החל) שיש להם סמכות שיפוט במחוז ברוורד, פלורידה או עבורו. השימוש בעזרה עצמית, בסעדים שיפוטיים נלווים ו/או זמניים לא יהווה ויתור על הזכות לחייב בוררות על ידי כל צד להסכם זה.

צעדים שיפוטיים נלווים או זמניים שעשויים להיות זמינים בהליכים שיפוטיים, יהיו זמינים גם מבורר שמונה בהתאם לתנאים אלה. המושב או מקום הבוררות יהיו ג'קסונוויל, פלורידה. כל בוררות בהתאם לסעיף זה יתנהל וכל פסק שיינתן לפיו יינתן בשפה האנגלית. למעט כנדרש על פי חוק, אף צד או בורר המועסקים בהתאם לתנאים אלה אינם רשאים לחשוף את קיומה, התוכן או התוצאות של בוררות כלשהי ללא הסכמה מראש ובכתב של שני הצדדים, למעט במידה הדרושה על מנת להגן או לרדוף אחרי זכות משפטית של מי מהצדדים או של שניהם. סעיף זה  יישאר לאחר פקיעת התוקף או סיום מוקדם יותר של ההסכם . במקרה שתוגש תביעה או תביעה על מנת לאכוף או לפרש כל אחת מהוראות ההסכם שבתוך הסכם, או שיתעוררו או יתייחסו להסכם זה, הצדדים מסכימים כי הצד המנצח ישולם על ידי השני שכר טרחת עורך דין סביר שלו, הוצאות המשפט בפועל, וכל הוצאות אחרות הקשורות ליישוב הסכסוך(ים), בין אם בית המשפט חייב במס ובין אם לא חייב במס כהוצאות, בנוסף לכל סעד אחר אליו הצד המנצח יהיה זכאי. הקביעה מיהו הצד המנצח וגובה שכר טרחת עורך דין סביר שישולם לו יוחלט בהסכמת הצדדים אלא אם הצדדים לא יגיעו להסכמה כזו, ובמקרה כזה יוכרע לאחר מכן על ידי הבורר ( אשר רשאי להחליט שאף אחד מהצדדים לא גבר, ובאירוע זה ישא כל צד בעלויות ובשכר טרחת עורך דין שלו).

הודעה

כל הודעה הנדרשת או מותרת על פי הסכם זה תיחשב כאפקטיבית אם תימסר בכתב או באופן אישי לצד כדי לקבל הודעה או להפקיד בדואר ארצות הברית, תשלום מראש בדואר, קבלה חוזרת מבוקשת, ממוען לצד בכתובת המפורטת באישור המכירה (או לכתובת אחרת, שצוינה על ידי הצד בהודעת דומה).

 

בר הפרדה

אם חלק כלשהו מהסכם זה ייקבע כבלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט או על ידי בורר, הוראה מסוימת זו תבוטל, ושאר הסכם זה ישרוד ויישאר בר אכיפה ובתוקף מלא.

 

תיקון

תנאים אלה כפופים לתנאים וההגבלות של המוכר למכירת מוצרים המפורטים באתר האינטרנט של המוכר בכתובת https://goldencbdtherapy.com/terms-and-conditions (כפי שתנאים כאלה עשויים להשתנות מעת לעת, להלן, "התנאים"). ככל שהתנאים המקוונים שונים מתנאים אלה, תנאים אלה ייחשבו כמתוקנים ומוחזרים על ידי תנאים מקוונים אלה, אשר ייחשבו כלולים כאן בהפניה זו. תנאים אלה עשויים להיות מתוקנים בכתב, חתומים על ידי הצדדים, או באופן חד צדדי על ידי המוכר על ידי שינוי התנאים המקוונים. הצדדים מתכוונים להיות מחויבים לתנאים אלה כפי שייתכנו מעת לעת בהתאם להוראות סעיף זה, בין אם מפורשות או משתמעות.

 

עמיתים

הסכם זה, ביחס לכל רוכש, עשוי להתבצע (כפי שהוגדר כאן ביצוע כזה) בהסכם, שכל אחד מהם ייחשב כמקורי, אך כולם יחדיו יהוו הסכם אחד ויחיד. ביצוע בהסכמה משתמעת, בפעולה (כמו במקרה של הסכמים חד-צדדיים, למשל, על-ידי ביצוע רכישה), באמצעות פקסימיליה, על-ידי קבצים מצורפים סרוקים או על-ידי חתימה אלקטרונית יש את אותו כוח ואפקט כמו למקור, חתום ביד. למסמך היה.

 

הישרדות

 כל הוראות של התנאים בתוך התנאים, שמטבעם אמורים לחול מעבר לתנאיהם, יישארו בתוקף ובתוקף לאחר כל סיום או פקיעת הסכם בתוך, בין אם זה בהוראה מפורשת ובין אם משתמע מכך באופן סביר.

 

החזרות

מכירת טובין על ידי המוכר לקונה כפופה למדיניות ההחזרה של המוכר, המפורטת בכתובת https://goldencbdtherapy.com/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d/, אשר עשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוכר.

 

הלקוחות יחויבו על ידי: Golden Consulting Service

 

דילוג לתוכן